ظرفیت مخزن قیر مایع آسفالت 2000 لیتری احتراق توزیع کننده آسفالت