خرد کردن زنده کانال های نظامی افقی فرز نمودار دستگاه