چرخ پاره پاره کننده وزارت دفاع خوانده شده را علامت