چه اتفاقی می افتد وقتی سنگ شکن منگنز شروع به فرسایش کند