من می خواهم یک آسیاب را در کنیا بخرم که چه هزینه ای برای من دارد